مرگِ خاموش

بــایــد از تــوو نــگــاهِ تــو
تـهِ حــرفـاتـو مـیـخـونــدم
کـجا خـط خـوردم از یـادت
که یک قرن از تو جاموندم!

نـبـایـد چـشـمـامو بـه این
نـمِ دلـتـنـگـی میسـپـُردی
تـمـوم دلـخـوشــی هــایِ
دلِ تـنـهــامــو مـی بـُردی

تـو نیستی حـالِ من بی تو
شـبـیـهِ خــوابـی مــرمــوزه
تـــمـــومِ ســهــمِ مـن از تو
هـمـیـن احساسِ پـاسوزه!

تـو کـه دوری کـنـی از مـن
چـی جـر غـم میمونه برجا
تو ازمن کم میشی،مـن از
هــمــه ظـــرفـیـتِ دنـیـا!!!

بـــدونِ تــو دلِ تـــنـــهـــام
اسـیـرِ مـرگـی خـامـوشـه
نــبــاشــی در مـیـاد از پــا
مـیـره میمیره یک گوشـه!

تــو مــیــری و نـمـیــدونـی
من اینجـا بی تو می میرم
نـبـاشـی واسـه ایـن دنیا
زیـادم،دســت و پــاگـیـرم!

نـرو تــو رد نــشــو از مــن
مـنـی که مـاتِ چشماتم!
مـنـی که عـمـریـه ایـنـجـا
گـره خــورده بـه دنـیـاتـم!

تـو کـه دوری کـنـی از مـن
چـی جـر غـم میمونه برجا
تو ازمن کم میشی،مـن از
هــمــه ظـــرفـیـتِ دنـیـا!!!

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

1046
۶۶