بفهم

یه عمرِ من و تو پر از رفتنیم
اخه دردامون خط ممتد شده
ما هرچی که خواستیم و زودی گرفت
قبول کن که خیلی خدا بد شده
من و تو که چیزی نخواستیم ازش
به جز زندگی بی غم و دغدغه
به ما تا رسید داد زدن گوش کنین
خدا توبه کرده یه مرتد شده
چه رو دست مَشتی زدی ای خدا
دمت گرم حسابی درست کردی مون
زمانی به ما درد و شوت میزدی
خدایی نیومد یکم دردتون؟
چه پایان تلخی داره زندگی
برای من و تو که تنها شدیم
برای مایی که جوونیم هنوز
ولی راهی کوه دردا شدیم
به مردن بشیم مبتلا خوب که چی!؟
چه فایده که مردیم و پرپر شدیم
میگن نسل سوخته به ماها ولی
ما سوختیم و ساختیم خاکستر شدیم
اگرچه امیدی به فردای خوش
مث برف توو استواس اما ما
درسته که مردیم چن سال پیش
جلوت خم نمیشیم بفهم ای خدا

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/83450کپی شد!
567
۷