من و برگشت صد باره

یه راهی پیش روم وا کن
بذار سمت تو برگردم
بکش یه خط قرمز باز
رو روزایی که بد کردم
یه راهی پیش روم واکن
ازاین بن بست بیزارم
یه روح تازه تر میخوام
از این که هست بیزارم
می خوام سجاده مو بازم
به سمت قبله بندازم
شکسته دل پریشون حال
چشام بارونی شه بازم
نواین احساس و میشناسی
تو از حالم خبر داری
من و برگشت صد باره
تو از فالم خبر داری
من و برگشت صد باره
تو بازم بازه آغوشت
مدارا میکنی با من
بازم میشه فراموشت

از این نویسنده بیشتر بخوانید: