اومدم دنبالت

تو  خیابون                           

 زیر شیرونی پلکت،یه اتاق برای من هست؟                                  

 زیر پیرهن تمیزت،یه اجاق برای من هست؟                                  

این همه راهو کوبیدم،اومدم بی بغض و هق هق                              

 چمدونم پراز روزنامه و سیگار و منطق                                       

 

منطقی بگم هنوزم،اعتقاد دارم به خندت                                        

 به همه آموزه های مکتب دست دهنده ت                                        

 اومدم برای شرکت تو میتینگ خاطراتت                                       

 حالا هم گم شدم این جا تو یه شهر سرد و ساکت                               

 

زیر شیرونی پلکت،یه اتاق برای من هست؟                                    

 زیر پیرهن تمیزت،یه اجاق برای من هست؟                                   

 اومدم فیلمای عاشقانه ای که بی تو دیدم                                          

 قصه هاشونو ببافم دنبال موهات،عزیزم                                         

 

جلو ویترین کتاب فروشی های سر راهم                                        

 خود به خود وامی سمو نگام می افته تو نگاهم                                  

 نه تعجب،نه تاسف،نه تکبر،نه تحکم                                              

 تو نگاهم یه کتابه،طرح جلدش،یه تبسم                                           

 

حالا که برفم گرفته،در به در، یه بی نشونم                                        

تو خیابونای این شهر،جون می ده آواز بخونم                                   

 زیر شیرونی پلکت،یه اتاق برای من هست؟                                      

 زیر پیرهن تمیزت،یه اجاق برای من هست؟    

      

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8265کپی شد!
850
۲۲