دل من

دل من غصه بسه
غصه نخور اون نمیاد
پای عشق اون نشین
دیگه تورواون نمیخواد

اگه عاشق توبود
طاقت اشکاتونداشت
پای عشق تومی موند
توروتنها نمی زاشت

دل من تاکی می خوای
به انتظارش بشینی
مگه چی مونده ازت
که می خوای اونوببینی

دل من چه ساده ای
فکر می کنی تورومی خواد
فکر می کنی به یادته
هنوز تورویادش می یاد

اگه عاشق توبودطاقت اشکاتونداشت
پای عشق تومی موندتوروتنهانمی زاشت

هی نشین غصه بخور
دنیابه اخرنرسیده
دل من غصه بسه
اون خوشه بایکی دیگه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8258کپی شد!
817
۵