ﻫﻮای ﺧﻮﻧﻪ ی ﺩﻟﻢ

ﺑﺎﺯﻡ ﻣﻴﺨﻮاﻡ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻢ
ﺑﺎﺯﻡ ﻣﻴﺨﻮاﻡ ﺑﺒﻴﻨﻤﺖ
ﻫﻮا ﭼﻘﺪﺭ ﺧﻮﺏ ﻣﻴﺸﻪ
ﻭﻗﺘﻲ ﻣﻴﺨﻮاﻡ ﺑﺒﻮﺳﻤﺖ

ﻫﻮاﻱ ﺧﻮﻧﻪ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ
اﺯ ﻋﻂﺮ ﺧﻮﺵ ﺑﻮﻱ ﺗﻨﺖ
ﺩﻟﻢ ﺑﺮاﺕ ﺗﻨﮓ ﻣﻴﺸﻪ
ﻭﻗﺘﻲ ﻳﻪ ﺭﻭﺯ ﻧﺒﻴﻨﻤﺖ

از این نویسنده بیشتر بخوانید: