آهوی شهر نشین

چشمامو که میبندم

میرم تو هپروت نگات

غرق میشم

غرق میشم

غرق میشم

آهای، آهوی شهر نشین

تبار تو به کدوم دشت

به کدوم بیشه میرسه

که بوی خوشت

شهر و دلمو

به آشوب می کشه

میون این همه صدا

آروممو پره دلهره

تو راه میری و من

گامهاتو هی میرقصم

ببین

پلنگ نگاهم

مبهوت طنین قدمهاته

بخند

که غم دل

لابه لای خندهات گم شه

آهای، آهوی شهر نشین

چشمامو که میبندم

میرم تو هپروت نگات

غرق میشم

غرق میشم

غرق میشم

https://www.academytaraneh.com/81798کپی شد!
946
۱۶