نفرین

الهی زندگیش آتیش بگیره

صدای مرگ بده اما نمیره

دلش از چرخ گردون سرنگون شه

اسیر چشم و چال دیگرون شه

به هرکی دل میده او بیوفا شه

دل و عشقش یه هو از هم بپاشه

همون که یارمو از من جدا کرد

همون که روحمو از تن جدا کرد

میدونس عاشق و دیوونه هستم

یه عمره از غم دوری شکستم

می دونس زندگیم بسته به یاره

قرارم واسه یارم بی قراره

می دونس عاشق چشمای اونم

می دونس عشق یاره توی خونم

همون که یارمو از من جدا کرد

همون که روحمو از تن جدا کرد

الهی خیر و خوشحالی نبینه

امید بکاره و حسرت بچینه

شب و روز تو خیابون زا به را شه

دلیل خنده های عابرا شه

میدونس عاشق و دیوونه هستم

یه عمره از غم دوری شکستم

همون که یارمو از من جدا کرد

همون که روحمو از تن جدا کرد

https://www.academytaraneh.com/80651کپی شد!
878
۱۴