***دیوونه نیستم***

هر بار که نزدیکت شدم
گفتی ازم دورشو برو
کجا برم بی معرفت؟؟؟
من انتخاب کردم تورو

دستامو می گیری ولی
یه حسرته بوسیدنم
از بس که سردی با دلم
با بودنت یخ می زنم

هر بار که وابستت شدم
دنیا خراب شد رو سرم
این بار بازی نیس ولی
از هرچی دارم می گذرم

گفتی برو می رم ولی
برگشتنم دست تو نیس
می رم از این جا بی خبر
اما نه با یه چشم خیس

می خندمو داد می زنم
اون که نمی مونه منم
دیوونه نیستم خودمو
به دیوونگی می زنم

https://www.academytaraneh.com/80190کپی شد!
1057
۳۲