فال غلط

سکوتــم از خــودم خـستهَ س
از ایـــن بــــــــغـضای تـــــکراری
من هــــر شب غــرق ِکـابوسم
مثــــه خــــــوابـی تُـــو بــیداری

شـــــــدم بــازیـچه ی ِ تــــقدیر
نــــــمی دونم کـــــــجا گـــــیرم
چـــــــی تـــوُ فــــالم غـلط اومد
کـــــه مـن هـــــر روز میــــمیرم

از ایــــــن دلــــشوره ها گیجم
از ایــــــن حـــالی که من دارم
فــــــــــرار می کنم از لـــــحظه
من از هــــــــر لـحظه بـی زارم

اسیـــــــر ِ غـــــربت و پــــوچی
پُـــــــــر از دردای ِ دیــــــــــروزم
پُـــــــــر از دیــــدار ِ یک لــبخند
از ایــــن احـــــساس میسوزم

نـــــدارم از خـــــــودم ســــایـه
چـــــــقدر رفـــــتم که بـــرگردم
چـــــــقدر گـم کــردم ایـن راهو
از ایـــــن بــی راهه ها خستم

"امیرحسین اسماعیلۓ"

https://www.academytaraneh.com/80137کپی شد!
929
۱۱