پدر

کــــــــــــودکی یام آغـــاز شد ، نــــبودنت یـــه راز شـد
هــــــــــر روز به انــــتظارِ تـــو ، چشمام دوباره باز شـد

بی کَـــسی از تـــو مینوشت ، بیزارم ازاین سرنوشـت
هــــرچند که خـــوبه نیستی ، میونه این دنیای زشـت

دنــــیایی کـه جـز حــسرتش ، چیزی به ما هدیه نـکرد
هـــر لحظه تنهامون گــذاشت ، تنهایی با ما گریه کـرد

کـــــنارم هیچ کَــــسی نموند ، تــنهایی درده خــودمه
تـــا کی روزا رو بِــشمارم ، ساعت و لــــحظه دستـمه

قـــــــسمت نـبود دیدار تـو ، تصویر تـو همیشه هست
روزام بـــــدون تـــــو گذشت ، آرزوهام بی تو شکست

تــــــــرانه هام بهونه بود ، از انـــتظارت ای "پـــــــــــدر"
شــــــــــاید یه روز ببینمت ، صـدام کنی بگی "پـــسر"

https://www.academytaraneh.com/79093کپی شد!
852
۱۲