کفش چشات

توو کفش مشکی چشمات
یه ریگی هست معلومه
دروغی بد تر از تاریخ…..
میگن چشم تو معصومه
******
توو این پاییز احوالم
سگ چشمات چه بیرحمه
دلیل انجمادم رو
کسی جز تو نمی فهمه
******
چه زهری داره لبخندت
نگات سرشاره منظوره
یه شب اون کژدم زهری
سگ چشماتو میشوره
******
خیال باطلی کردی
بخوای رسوا بشم،ساده
هنوز از چشم این مردم
صدای من نیفتاده
******
توو یخبندون این خونه
فقط گیسوتو کم دارم
سگ چشمات پیشم باشه
من از شبها چه غم دارم
******
تموم من به نام توست
تو از ملکت گریزونی
چقد نامرده این بازار
زمانیکه پشیمونی
******
توو چشمات شعر من تابلوس(ت)
برای شهر مفهومه
ولی توو کفش چشماتون
یه ریگی هست معلومه
******

https://www.academytaraneh.com/78859کپی شد!
1357
۵۲