***دنیای منی***

تو انقد خواستنی هستی
که دنیام پیش تو هیچه
آخه عطر تو هر لحظه
تو هرجا باشی می پیچه

تو این روزای تکراری
نباشی من تلف میشم
وقتی نیستی تواین خونه
تو عشقم بی هدف میشم

وقتی دستامو می گیری
غرورم قتل عام میشه
سکوت وحشی خونه
کنارم باشی رام میشه

هوامو داری می دونم
با این که ظاهرا دوری
بخوای تسلیم تو میشم
مهم نیس خیلی مغروری

تودنیای منی هر صب(ح)
تورو توو آینه می بینم
وقتی دستات تو دستام نیس
به هر احساسی بد بینم

https://www.academytaraneh.com/78616کپی شد!
1585
۵۲