توکل کن

برادر جان برادر جان ، می دونم سخته تنهایی
همه خوشبخت و خوشحالند ، ولی تنها تو اینجایی

برادر جان برادر جان ، می دونم سخته دلتنگی
زمانی که پر از دردی ، ولی با درد می جنگی

برادر جان شب غربت رو می فهمم چقد سخته
برا ما غصه خوردن انگاری توو طالع و بخته

برادر جان شب تاریک نومیدی سحر میشه
تحمل کن برادر چونکه با خون جگر میشه

برادر جان دلت خوش نیست می دونم تحمل کن
بجای غصه و ماتم ، برادر جان همین یک شب
توکل کن ، توکل کن

از این نویسنده بیشتر بخوانید: