روزهای بی تو

روزی که بودن من مهم نبودبرای تو
یادمه گفتی نیام میون لحظه های تو
رفتم ازشهرخیالت تانباشم توی دنیات
ازخودم هیچی نزاشتم نه توقلبت نه تورویات
توکه مث من نبودی
باغم وغصه نساختی
یاتموم زندگیتو بی هیچ کسی نباختی
هرنفس من تک وتنها
توگذشته هانشستم
توگذشته هابریدم توگذشته ها شکستم
توکه مث من نبودی روگذشته خط کشیدی
رفتی وسوختن عشقوتوی لحظه هات ندیدی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7658کپی شد!
617
۱