شب و بارون

شب و بارون
تو خیابون
منه تنها
دل داغون
میره این ور
میره اون ور
پای خسته
چش حیرون

شب و بارون
شب و بارون
شب و بارون تگرگه
پره از زوزه ی ماشین
پره از هق هق درده

دارم از پیش تو میرم
میرم و بی تو میمیرم

چراغا روشن و بی نور
شاپره مرده توی تور
حتا جغد-م نمی خونه
پوسیده ناله ی سنتور

شب و بارون
شب و بارون
شب و بارون تگرگه
پره از زوزه ی ماشین
پره از هق هق درده

دارم از پیش تو میرم
میرم و بی تو میمیرم

https://www.academytaraneh.com/76541کپی شد!
945
۱۴