(( مـــرد بودن دلیل خوبی نیست! ))

سلامی به مهربانی نگاه همه ی خواهران و برادران بزرگوار و عزیزم که مدتیه از لذت لمسِ احساس ترانه های زیباشون محرومم…
امیدوارم خواهر کوچیکتونو ببخشید و بدونین که هر جا باشم با بند بند وجودم بیادتونم…
امیدوارم بتونم نبودن هامو جبران کنم و باز هم مهمان کلبه ی احساس همتون باشم…
در پناه مــــــــولا…
_________________________________________
_________________________________
________________

واســـــه ی بــــــــارِ آخــــــــر عاشــــــق باش!
چون محــــــــاله به خونه بـــــــــــرگردی…
به درَکــــــــــ اعتــــــــراف اگــــــــه تلخـــــــه
مــــــــــــرد باش و بگـــــــــو که نــــــــامردی!

قـــــــبل رفتن نگـــــــاه کن بـــــــه خودت…
بــــــــــه جهانی کــــــــه بعدِ تو پـــــسته…
بـــــــــه زنی کـــــــه نماز هاشو یـــــه عمر
پــــشت عکست اقـــــامه می بـــــــسته!

مــــــــــرد باش و بگــــــــــو به مـــــــــردمِ شهر…
ایــــــــن زن از بچـــــگیش زن بــــــــــوده
آدم تحـــــــفه ای نبوده…فــــــــقط
مـــــــــادر بچــــــّه هــــــــای من بـــــــــوده!!!

بگــــــــــو از اولــــــــش خودت خـــــــواستی…
بین مون نفـــرتت حَکَم بــــــــــاشه!
بگـــــــــــو اونقدر میـــــزدیم که نخــــــــوام
توو جهــــــازم، عــــــــــروسکم بــــــــــــاشه!

بـــــــــــذا(ر) مــــــــردم بگن که اســــفند و
واســــــه همسایه دود میــــــــــکردم…!
تو نبودی…خودم تمـــــــــــومِ شبـــــــــا
صورتم رو کــــــــــبود مــــــــــی کردم!

روز و شب مـــــــرهمِ همه دردام…
گـــــــــریه روو شونه هـــــای کیبورده!
بی کسم! مثل مــــــادری که میگن…
بچـــــّه شو مـُـــــــرده دنیا آورده…

بی کســــی یعنی حجــــله ی بــــسته…
حبس بودن توو عمـــــــــــقِ یه قلــــــعه!
نو عـــــــــروسی که دیوِ وحشــــیِ شب
" پـــــــــــــونزده ســــــــالگیشو " می بلعه…!

یعــنی آغوشِتو بدی بــــــــــه یـــــــــه دیو…!
تووی رخــــــــــتِ نجــــــــابتِ دامــــــــــــاد…
کـــــــه بخنده بـــــــــــه اشکهــــــــاتو بگـــــه
بـــــــــــه "ضعیفه"چقــــــــــدر گــــــــریه میــــــــاد!

بی کســــــی شوقِ لمــس پــــــــــروازه!
وقــــــــتی میدونی واســــــــه تو پـــــــَر نیست!
وقتی میخــــــوای به عشــــق تکیه کنی…
می خوای و ……….شونـــــه های "مـــــــــادر" نیست!

بـــــــــی کسی یعنی هـــــــــر جا که باشی…
حتـــــــــی سایه ت چشـــــــای تَـــــــــر داره
وقتی می فهـــــــمی شوهـــــرِ پــــــاکِت!
بــــــــــه تنِ خـــــــــــواهرت نــــــــَظَر داره…

قــــــــــبل رفتن…بگـــــــــــو دوسم داری!
چـــــــــــون محاله بـــــــــه خونه بــــــــرگردی…
بذا(ر) مــــــــردم نخونن از چشمــــــــات
مـــــــــرد بـــــــــــــودی! بـــــــــه شرطِ نــــــــــامردی!

رووی دوشِ زمــــــونه سهمِ مــــا…
جـــــــــز یه تــــــــــابوتِ گــــــــیجِ چوبـــــــی نیست!
واســــه یه عمـــر ســـروری کـــردن…
"مـــــــــرد بــــــــــــودن" دلیــــــــــلِ خــــــوبی نیست!

__________________________
___________________
__________
دل نوشت:
اخبار گفت شهر شما امن و راحت است…
من باورم نمی شود اخبار….هیچوقت…!
بگذار من شکسته شوم!!! تو صبــــور باش
جووری بمان همیشه که انگار…هیچوقت…!!!
( نجــــمه زارع )

از این نویسنده بیشتر بخوانید: