شب بارونی

شب بارونیِ بی تو
هوای سرد تنهایی
صدای قژقژ تخت و
من و آغوش رویایی
صدای هق هق بارون
میپیچه تو دل خستم
تداعی میشه اون دستات
زیر بارون توی دستم
دیدی گفتم شبایی که
بدون شب بخیر باشه
نباید منتظر باشی
شبت اون شب بخیر باشه
دلم کام عمیقی از
دوسیب خاطره میخواد
به یاد خاطراتی که
همه عطر تو رو میداد
شب بارونی بی تو
تب سرد و دل آشوبه
نفس لبخند بزن حالا
بخندی حال من خوبه
صدای یک پیام اومد
خدایا کاشکی خیر باشه
پیامی از تو من دارم
شبت امشب بخیر باشه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: