ایرانمون

چرا ایرانمون ویرونه باشه
اسیر درد و رنج و کینه باشه
مگه صلح و صفا معنا نداره
که بغضش تا ابد دیرینه باشه

نشستم بر لب تنهایی خود گریه کردم
مگه حق تو اینه زیر پا افتاده باشی
مگه حق تو اینه زیر دستای زمونه
از خودت هم اینقده بیگانه باشی

غرور رفته را از جوی پس گیر
امید رفته را در خود صدا کن
بمیرم من برای گریه هایت
الهی تا ابد پاینده باشی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: