دزد ستاره

ببین چه دنیایی شده/عاشقیا شرطی شده
مهرو محبت اگه هست /توشهر ما قحطی شده
ببین چه غوغایی شده/جنس دِلا سنگی شده
نقاشی بچه هامون/مسلسل جنگی شده
توو این روزا آسمونم/ستاره هاشو می شمره
به ماه وخورشیدم دیگه/بچه هاشو نمی سپره
حقیقت این روزما/آینه ی گذشته بود
انگارکه این عاقبتو/یکی قبلا نوشته بود
تواین روزا مترسکا/پرنده ها رو دون میدن
حق وحساب هر کی بده/مزرعه رو به اون میدن
ببین چه بازاری شده/تیکه های تن میخرن
حتی دل روشنتو/جای ودیعه میبرن
ببین چه بلوایی شده/تاریخ و غارت میکنن
هزاره های رفته رو/یه ربعِ ساعت میکنن

از این نویسنده بیشتر بخوانید: