ی امضای ساده…

کنارم نشستی ولی نیستی
که من همدم بی کسیت نیستم
دروغه دوست دارمات می دونم
که تنها زن زندگیت نیستم

منو مثل یک واژه ی اشتباه
از اوراق قانونیت پاک کن
فقط مونده از من کمی خاطره
اونا رو با عکسام ببر خاک کن

نه دلتنگ میشم برات و نه اشک…
می ریزم بپای نبودت برو
که تنها دلیلت برا بودنم
ی امضای ساده س بزن خط برو.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/75328کپی شد!
1546
۱۶