احساستو فلج نکن

چند سال دیگه پای اون
بشینم و دم نزنم
وقتی به سادگی میگه
دیگه تو فکر رفتنم
بسه دیگه چشمای من
از گریه فاصله بگیر
دوباره از نو پر بزن
حق تو از دنیا بگیر
فکر خودت باش دل من
روزاتو خرج اون نکن
برو برس به زندگیت
احساستو فلج نکن
غم تو از یاد ببر و
به خاطرات سفر نکن
شبا کنار پنجره
گریه ی بی اثر نکن

https://www.academytaraneh.com/75121کپی شد!
1097
۳۵