یه دختر

تقدیم به خانوم
زهرا محمد زاده عزیز
»اینو برای تو نوشتم ولی بغض یه ساله ی قلب خودمه«

یه دختر یه عاشق
یه گوشه نشسته
با امروز یه ساله
که قلبش شکسته

همش بی قراره
همش تو عذابه
همه دلخوشیهاش
تا ریشه خرابه

بهم تکیه می داد
تو روزای سردش
چی این بی زبونو
بی همخونه کردش

یه چشمش به ساعت
یه چشمش به در بود
باهام حرف نمی زد
ازش بی خبر بود

با امروز یه ساله
همش فکر اونه
میخواس باورش شه
که باهاش می مونه

ولی غافل ازمن
بهم تکیه می داد
باهام حرف نمی زد
کسی رونمی خواد

یه دختر یه ساله
که بابا نگفته
کسی می گه بابا
فشارش می افته

بهم تکیه می داد
به دیوارِ بی دَس(ت)
نمی خواس بفهمه
کنارش کسی هَس(ت)

یه دختر یه عاشق
که عشقش باباشه
هنوز خاطراته
یه سال پیش باهاشه

با عکسای دستش
به فکر گذشتس
به دنیا ندا داد
یه راهِ گذش(ت) هَس

از این نویسنده بیشتر بخوانید: