من پشت پنجر َم

هرشب به یاد تو
من پشت پنجرم
دنیای من تویی
بی تو کجا برم

من بی نشونمو
تو بی نشونتری
هرشب نگاهمو
از خونه می بری

هر شب نگاه من
خیره به ساعته
این لحظه ها برام
انگار یه عادته

بغضم شکس بیا
من پشت پنجرم
نه فکر موندنم
نه می تونم برم

عادت شده برات
اشکای صورتم
این حق من نبود
من که دیونتم

من پشت پنجرم
عکسات تو دستمه
تو خالی از منی
این حس شکستمه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: