ببار بارون

ببار بارون ،ببار ،روی تن من
ببار تا تر بشه پیراهن من
ببار اونقد که من سرمام بگیره
غم توی دلم شاید بمیره
ببار بارون ،ببار، مثل همیشه
دلم آتیش داره آروم نمیشه
خودش میدونه دل پیشش اسیره
داره میبینه دل واسش میمیره
بهم میگه برو تقدیرت اینه
میخواس عاشق نشی، تقصیرت اینه
اگه این ماجرا تقدیر من بود
چرا عاشق شدن تقصیر من بود؟!
ببار بارون که غم داره دل من
نگاه اونو کم داره دل من
ببار بارون ،ببار، همپای چشمام
ببار که خسته از دوز و کلکهام
ببار اونقد که من سرمام بگیره
غم توی دلم شاید بمیره

https://www.academytaraneh.com/71429کپی شد!
1165
۲۲