جنون

نگاهت قدرتی میده که تا پای جنون باشم
من از دریا میترسم تو تو گفتی باتودریاشم
تو که هستس چه آرومم کنار تو چقدر ساده
کنار تو تو آغوشت مث یه شاخه بر باده
نگاهت قدرتی میده که از دریا به اوج میرم
من اون صخرم که با یادت با یه طوفان به موج میرم
بخند لبخند تو شاید برای من یه تسکینه
آگه اخم هم کنی حتی بدون اخم تو شیرینه
نگاه من به چشماته یه حسی تو دلم میگه
من اون چشماتو دوست دارم منو ترکم نکن دیگه
میخوام تا آخرین لحظه میخوام تا آخرین دیدار
میخوام تا صبح کنارتو تو خواب باشی و من بیدار
توکه پیش منی انگار یه دنیا رو بهم میدن
تموم مردم دنیا علاقم رو بهت دیدن
اگه دریا شدن خوبه چرادریا نمیمونی
یه عمره عادتم دادی به این حرفای پنهونی
نگاهت قدرتی میده که تا پای جنون باشم
من از دریا میترسم تو تو گفتی باتودریاشم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: