آهای که می خندی به من

آهای که می خندی به من
الهی که در د دلم نصیب اون دلت بشه
الهی از مهر و وفا جدایی حاصلت بشه
الهی عاشق بشی و یاری پر از رنگ و ریا
نصیب قلب سنگت و چشای خوشگلت بشه

آهای که می خندی به من
الهی تو خماریه چشای یارت بمونی
از صب تا شب از شب تا صب
تو حسرت خنده ی اون
بشی مث دیوونه ها
مث قناری بخونی
تو بی قراری بخونی

آهای که می خندی به من
الهی مثل من بشی
اسیر درد و غم بشی
تو آتیش عشق بسوزی
بلکه تو هم آدم بشی

آهای که می خندی به من

آهای که می خندی به من

آهای که می خندی به من

https://www.academytaraneh.com/65703کپی شد!
740
۱۲