وقتی که رفت

دلم گرفت وقتی که رفت
وقتی منو تنها گذاشت
میرفتو قلبم پشت سر
تموم داشته هاشو باخت
انقد بزرگ بود واسه من
چشام فقط اونو میدید
هیچی دیگه معنا نداشت
تا وقتی از دلم برید
چشامو بستمو جنون
بارونی کرد چشم منو
هیچی نتونست بگیره
از چشمام گریه کردنو
اشکام که کم کم داغشو
از روزگار من میشست
اروم میکرد قلب منو
پیدا کنه راشو درست
گاهی که خیلی کسیرو
واسه خودت بزرگ کنی
تصویر دنیات مبهمه
افتاب رو حس نمیکنی
وقتی که رفت تازه چشام
تصویر دنیاش رنگ گرفت
هرچیزی رو درست میدید
خوبو بدو زیباو زشت

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/64541کپی شد!
922
۴