دنیا بجز افسانه نیست

دردا در این زندان دل                جز درد و غم همخانه نیست

دل کنده ام از زندگی                  دنیا بجز افسانه نیست

هرگز ندیدم چهره ای                 کو را نپوشاند نقاب

آخر کسی را همچو دل               یکرنگ و بس دیوانه نیست

در کوره راه زندگی                  چون بی هدف گمگشته ام

دیگر در این شهر جفا               همراه من جانانه نیست

عمری فریب روزگار               ما را به غمخواری کشید

کین خنجر ازخودخورده ام        زخمی چنین رندانه نیست

یارب مدد کن طاقتی                تا در پناهش سر کنم

در کوره راه زندگی                با من بجز بیگانه نیست

 

از رمان « دنیا بجز افسانه نیست »

 

نسرین عبادی

https://www.academytaraneh.com/6375کپی شد!
788
۱۲