مسیرم با مسیر تو یکی نیست

مسیرم با مسیر تو یکی نیست
اگر چه روی دوش من نشستی
من از راه صداقت با تو رفتم
تو از سمتی که قلبم را شکستی

در این زخمی که هی تکرار میشه
“تو را دوس ات دارم” انکار میشه
در این دنیای پست نامروت
به هر در میزنی دیوار میشه

شدی بالانشین خلوت من
به حکم دل به جانم ریشه کردی
در این یغما قمار زندگانی
به برد خود فقط اندیشه کردی

مسیرت با مسیر من یکی نیست
اگر چه توی قلب من نشستی
حواست باشه از بالا نیفتی
بیفتی مثل قلب من شکستی

حواست باشه از بالا نیفتی
زمین سفت و تنت نرمه عزیزم
بگیر محکم گریبان دلم را
که اینجا جای تو گرمه عزیزم

مسیرم با مسیر تو یکی نیست
در این دنیای پست نامروت
مسیرت با مسیر من یکی نیست
در این یغما قمار زندگانی

https://www.academytaraneh.com/60129کپی شد!
750
۱۱