من با تو

آوای آوا می شوم / یاری دل آرا می شوم
با من نباشی نازنین / با خاک لالا می شوم
صحرای صحرا می شوم / ابهام و تنها می شوم
ای نازنین ، ای نازنین / من با تو دریا می شوم
دریای دریا می شوم / غرق تماشا می شوم
ای نازنین ای نازنین / من با تو دنیا می شوم
شب های یلدا می شوم / هر روز ، فردا می شوم
تکواژه هستم نازنین / من با تو معنا می شوم
چون جمع و منها می شوم / من صفر تنها می شوم
با من یکی باش نازنین / من با تو صدها می شوم
شب های شب ها می شوم / آتش به تب ها می شوم
می سوزم آن دم نازنین / تا لب به لب ها می شوم
دنیای دنیا می شوم / کوتاه و بالا می شوم
گر چشم کورم نازنین / من با تو بینا می شوم
بر حال اغما می شوم/ خیره به در ها می شوم
در باز کن ای نازنین / من بی تو تنها می شوم

https://www.academytaraneh.com/5915کپی شد!
757
۴۲