چشم من فقط به ماهه

واسه قلب بی کسم جایی واسه  عذاب نیست
واسه تنها موندنم حرفی به جز حساب نیست

این دلم راه نمیاد بغض دلو  خالی کنم
یا که از نبودنت یکمی خودخواهی کنم

چون دلیلش خودمم  چونکه هنوز یه عاشقم
انتظار سخت عزیز نمی گذره  دقایقم

من هنوز باروونی میشم  از تو قاب پنجره
هرچی بد بودی عزیزم می خوام از یادم بره

توی جاده های تاریک چشم من فقط به ماهه
حس من به تورسیدن خالی  از هر یاس و آهه

توی این مسیر مبهم جای تو خالی نمیشه
عشق من موندنی هستی توی قلبم تا همیشه

https://www.academytaraneh.com/58343کپی شد!
1277
۳۳