بزم شاهانه

گلای سرخ تو باغچه                     هم احساسن با پروانه

با هم میرقصن و شادن                  چه خوشحالند و مستانه

نوازش میکنه دستِ                       بهار جاودان گل رو

چه عطری با گل سرخه                  که دل برده نجیبانه

محاله وا نشه غنچه                        به امیدِ نُمی شبنم

چه شرمی روی گلبرگاس                چه محجوب و فریبانه

بهار با یک گل سرخم                     میاد توی دل باغچه

عجب جادوئی گل داره                    چه بی تاب کرده رندانه

یه دنیا عشق و امیده                        تو قلب شاپرکها که

بدور از کینه و قهرن                      همه در بزم شاهانه

نسیم صبحدم داده                           نوید فصل نوروزی

چه پایکوبی در این جشنه                 همه مغرور و دُردانه

نسرین عبادی

https://www.academytaraneh.com/5821کپی شد!
945
۱۲