آکادمی گوگو..

یه درسایی همیشه هست که از قطر کتاب پیداس
از اون درسای سختی که به زور با ده ،ما میشیم پاس
از اون درسا که چند ترم به گوش ما شده تکرار
از اون درسای چرتی که ما رو کردن ز درس بیزار
از اون درسا که میوفتیم از اون درسا که میشیم رد
از اون درسا که میگیریم فقط ده نمره ما از صد
نمیوفتم نیوفتی ها از این درسای تو یونی
از اون درسا که میخونم ازاین درسا که میخوونی
به زیر سقف این یونی منم مثله تو مهمونم
منم مثل تو میدونم زیر ده ترم نمی مونم
یه درسایی همیشه هست که خیلی سخت و پیچیدس
مثه تمرینای ماشین پر از سلف و پر از میلس
پر از نا خونده هایی که خیال کردیم یکی دیگه
دلش طاقت نمیاره بهمون تقلبی میده … میده …میده
همیشه آخر شب ها پر از درسای ناخوندست
همیشه حال ما اینه همیشه خوابها آشفتست
به زیر سقف این یونی منم مثله تو مهمونم
منم مثل تو میدونم زیر ده ترم نمی مونم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5748کپی شد!
1383
۱۸