من , تو

گریه ، بارون و چشم

روز ، هفته و ماه های سال

 فکر بد ، فکر خوب و توهم

دود سیگار ، مست و بیخیال

*

آرزو ، احساس و عسش

قلب من ، تو و سرنوشت

دل به دریا ، عشق و دنیا زدگی 

منِ تنها ، تقدیر و سرشت

*

عشق من ، عاشقی و عشق تو 

عشق ما ، عشق بازی و فال

سال نو ، تقدیر و تحویل سال

سال نو ، سال بد و بد به حال

*

عشق من ،تو و دنیای من 

عشق تو ، تو دنیای تو

فکر من ، تو و رویای من

فکر تو ، من و رویای تو

*

زندگی ، فکر تو و حرفای تو 

حرف تو ، فکر من و حرفای من 

تازگی ، فکر تو و رویای تو

فکر تو ، فاصله و دنیای من

*

متهم ، تقدیر و سرنوشت

فکر من ، اهداف و افکار تو

متهم ، تقدیر و سرنوشت

فکر من ، تغییر و رفتار تو

*

تقصیر ، اتهام و سرنوشت

قلب من ، تو و همراه تو

سرنوشت ، مرگ و جسم من

روح من ، برزخ  جانکاه تو

.

.

.

https://www.academytaraneh.com/51292کپی شد!
1047
۱۲