چوبشو می خوری

دستی نبود دست منو           بگیره تا تنها نرم

به خاطر همینه که            تو جادها دربدرم

هرگز نمی بخشم تورو         تو بودی که گفتی برو

رفتم و رفتم تا که شد         قسمت من حسرت تو

خاطرهاتو تو دلم           دیگه دارم خاک می کنم

کجای این دنیا خوشی        تو دیگه مردی تو دلم

می خوام که زندگی کنم      دیگه بهت فکر نکنم

یه روزی از دست خدا       چوبشو می خوری گلم

https://www.academytaraneh.com/48341کپی شد!
882
۳۶