بزارباورکنم هستی

بزارباورکنم هستی
هنوزم یکی اینجاس
یکی که دوسم داره
یکی که مث من تنهاس

بگواینادروغن که
توی گوشم تومیخونی
بگوبازم دوسم داری
بگوپیشم تومی مونی

بزارخوش باشم اینبارم
بگوبازم دوستتدارم
اگه حتی دروغ باشه
به روت اصلانمیارم

نمیدونم چراوقتی
دلم می گیره ازحرفات
دلم میخوادبمیرم من
یه گوشه توی اون دستات

اماوقتی که دستاتو
توازدستام می گیری
یه حسی بیصدامیگه
داری ازدست من میری

بگواینادروغن که
دارم میخونم ازچشمات
بزارباورکنم هستم
یه گوشه تویاون رویات

بزارخوش باشم اینبارم
بگوبازم دوستتدارم
اگه حتی دروغ باشه
به روت اصلانمیارم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4785کپی شد!
972
۱۰