کابوس

تو خواستی که دوباره من  /  بِشَم تنها وُ سرگردون

زدی آتیش به قلب ِ من  /  تو کردی باز منو مجنون

ازاین نامهربونی ها  /  چی میشه عاید ِ ت لیلی؟

همه جـُز تو خبر دارن  /  که من دیوونتـَم خیلی !

رها می شم تو دنیای ِ  / خیال انگیزوباز رویات

می شه کابوس شب هامو  /  می شم غرق تو و دنیات

***

یکی انگار صدایی زد  /  تو را دعوت به فردا کرد

کمی آرام و آهسته  /  تو را رسوای دنیا کرد

نگاهم در پی اَت جا ماند  /  شدم غمگین پروازت

یه لحظه خاطرم آمد  /  همون گل خنده ی نازت

به هرجا من نظر کردم  /  تو بودی خاطراتـَت بود

درون گوش من انگار  /  صدای خنده هایَت بود

***

نمی شه باورم رفتی  /  تو از قلب ِ منه مجنون

توخواستی که دوباره من  /  بشم تنها و سرگردون ؟

https://www.academytaraneh.com/44215کپی شد!
1477
۱۴۷