صد سال اخیر

میگن تو صد سال اخیر          کسی رو عاشق ندیدن

میگن همه از رو هوس           دل به دل کسی میدن

میگن گذشته ها گذشت          آینده رو درو کنیم

بیان همو بازیچه ی             ثانیه های هم کنیم

خیانت وپیشه کنیم              شاید به جایی برسیم

تو وادی خا طره ها            شاید به مرهم برسیم

تو کشور دلهای ما             عاشقی انگار هوسه

هر کی هوس بازی کنه          به آرزوهاش می رسه

عشقو دارن خا ک می کنن        تو خاطره های قدیم

سر مزارش نمی ریم           چون همه اداما بدیم

https://www.academytaraneh.com/43495کپی شد!
835
۱۶