پاسوز

پاسوز من شدی 

پاسوز تو بشم

امروز من شدی

هر روز تو بشم

شاید که ابتلاس

شاید که بازیه …

قلبم به هر دوشون

پیش تو راضیه

تو عادتت شده

تنها بذارنت

با تو شروع کنن

تا جا بذارنت

با تو شروع کنم 

با تو تموم بشه

تو فکرشو کنی …

من آرزوم بشه

سرخی ، جنونمو ، تحریک می کنی

خوبی ، بدم ، چه خوب ، تفکیک می کنی !!!

بد عادتت شدم ، تنها تو با منی

عادت بکن به من

با من نمیشکنی

مردی که با توئه 

دردو ترانه کرد

بانو حضورتو

هر شب بهانه کرد

یک شب گذشتتو

باهم قدم زدیم

دیدی تو اون عذاب 

یک « شب » رقم زدیم !

شب دلخوشم نکرد

هر روز تو شدم

هر روزمم نشی 

پاسوز تو شدم

سرخی ، جنونمو ، تحریک می کنی

خوبی ، بدم ، چه خوب ، تفکیک می کنی !!!

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4301کپی شد!
783
۸