ویزا

توی کشور دلم  به تو ویزا نمیدم

ازدلم دیپورت شدی  تو رو من راه نمیدم

نمیتونی تو دلم   تو پناهنده بشی

من تو گریه ها گم و  توغرق خنده بشی

حس باتو بودن و   دیگه تحریم میکنم

نمیخوام سیاه بشه   با تو روز روشنم

تو مجوز نداری   توی قلبم بمونی

عشق تو برای من   شده غیرقانونی

واسه ی جدا شدن   خیلی خیلی مایلم

واسه تو مثه یه دوست   احترام من قایلم

نمیخوام پا بزارم   تو خیابون  دلت

توی ترم عاشفی   پایینه معدلت

توی بورس قلب من   تو سهامی نداری

نمیتونی مهرتو    توی قلبم بزاری

ازپیش چشمای من   تو همیشگی برو

احساسم فروشی نسیت   حتی با صدها یورو

https://www.academytaraneh.com/3856کپی شد!
1174
۳۶