گذشت

من دیگه دوست ندارم ، برو خوش باش به سلامت

جـوابِ خـیـانـتــت رو ،  تــو خــودت مـی دی قـیامـت

بـــی خـــودی دلــیــل مـــیاری ، تـو رو دیدم با رقـیـبم

واسـه رد این حـقـیـقـت ، نـمی خـواد بـدی فـریـبم !

راهــی که تو پیــش گرفتــی ، آخـرش نفرینو مرگه

مـثــلــه ابــتدای پایــیــز ، آخـریـــن روزای بــرگـــه

نــگـــی من نـــمی دونــستم که دوســم نداری اصلا

کَم کَمَک کردی خرابم ، تو خودت می خواستی عمدا

نـــمــی دونـــم چــرا هرشـــب ، تورو می بـینم تو خوابم

باز دوبــاره خاطــراتـــت ، بـــدجــوری مـی ده عــذابــم

به دلــم می گـم رها کن ، اون به من خیـلی بدی کرد

خدا می گیــره تـقاصـــت ، تو گذشت کن مثله یک مرد

https://www.academytaraneh.com/35897کپی شد!
1332
۱۴
۱
۱