گل خشکیده

بیداری از ما قصه تو خوابه

عشق خوابیده هوس توراه

 میون اطلسی ها گلی رو چیده

 باور نداره گل بی حاله

 یه حسی میگه چشاش بی خوابه

 ویار نکرده دلش بی تابه

هوس رسیده شاید بیدار شه

دروغ رسیده گل خشکیده

اغوش گرمش ترانه چیده

صدای نازش آواز رقصش

 تو کوچه ها تو گوش ما پیچیده

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3517کپی شد!
913
۱۱