چه حس غریبی

چه حس غریبی
بازم رفته سالی
یه سال پیر شدیم و
خوش از بی خیالی
×
اگه دنیا سبزه
دلامون سیاهه
دیگه شادی کردن
فقط اشتباهه
*
چه روزا که رفتن
پر از بغض و کینه
اگه هرچی باشیم
بازم قصه اینه
×
شده کوله بارت
پر از بی وفایی
پس از این همه سال
نموند آشنایی
×
کمک کن خدایا
اگه هر کی هستیم
اگه حتی عمری
دلا رو شکستیم
×
دلامون تو جشن
گلا گل بکارن
روی زخمای هم
یه مرهم بذارن

https://www.academytaraneh.com/33008کپی شد!
780
۹