نفس

من و شب و سیاهی                لذت  بی گناهی
تو وتب یه مرداب                  منتظر یه ماهی    
  ***
گفته بودم یه روزی             میاد پشیمون میشی
بااون بری میدونم  
غصه رومهمون میشی 
***
به التماس چشمام               تو اعتنا نکردی
گفتم دارم میمیرم               حتی نگا نکردی     
   ***
یکی بهم نفس داد             ببین!بی تونمردم
حیف قسمهایی که         به جون تومیخوردم…

https://www.academytaraneh.com/3270کپی شد!
1144
۵۸