مثل تو

شکی

 مثل نفرت واسه کینه

 اشکی

 مثل چشم واسه گریه

 مثل شوق یه تشبیه واسه ترک استعاره

 تشنه

 مثل خاک واسه ریشه

مثل آب واسه بیشه

 حسی

مثل زندونی

 مثل قفس واسه آزادی

 مثل رگ واسه خونی

 شوقی

 شوق پرواز

 گرمی

 مثل آفتاب اهواز

 عشقی

مثل روزای بچگی

 مثل بیت های مثنوی

 تندی

 مثل چنگل

 مثل شاه بیت غزل

 مثل نگاه اول

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2873کپی شد!
852
۷