برچسب

برچسب بی وفایی به این دلم نچسبون

من کوتاهی نکردم به جون هر دوتامون

نمیخواستم ببینم چشای نارتو خیس

میخواستم با تو باشم اما انگارقسمت نیس

چه حکمتی تو کاره فقط خدا میدونه

من و تو ما نمیشیم زیر سقف یه خونه

من و تو ما نمیشیم زیر سقف یه خونه

باید چیکار میکردم من واسه لمس ذستات

خودم دارم میسوزم طعنه نزن با حرفات

فک نکن کمتراز تو توی دلم آتیشه

بعد تو رو لب من خنده ای سبزنمیشه

بعد تو توی سینه ترافیک غم و درد

رفتی دل صبورم مثل یه زن گریه کرد

هر روز و شب خدارو قسم دادم یه خوباش

که یارهم بمونیم تا دنیا هست سر جاش

نذر و نمازحاجت حتی چله نشینی

سدی نشد عزیزم جدایی رو نبینی

https://www.academytaraneh.com/2733کپی شد!
680
۹