الفبای نگاهت

تو الفبای نگاهت حرفی ازخودم ندیدم

بی وفاییت منوسوزوندموندم وطعنه شنیدم

تو بدی کردی من اما باز بادنیای تو ساختم

هر چی داشتم ونداشتم حتی زندگیمو باختم

من دوست داشتم یه دنیا آرزوی من تو بودی

داشتنت یه خواب خوش بود که بیدارشدم نبودی

نمیگم برگرد عزیزم اخه فایده ای نداره

پل پشت سرشکسته راه برگشت نمیزاره

برو با زندگی خوش باش من میمونم تو غمهام

تنهایی بهتره وقتی که میگی تو رو نمیخوام

https://www.academytaraneh.com/2703کپی شد!
732
۹