جاده مرگ

با توام ای معتاد جوون                       توهم بیااین شعروبا من بخون

ای جوون معتاد گوش کن                    بیا موادو فراموش کن

اصلا میدونی این مواد چیه                  از چی ساخته شده وچیچیه

تو که حتی نداری این سوادو                چرا داری میکشی این موادو

توروخداحرف منو گوش کن                رفیقای نادونوفراموش کن

میگی بریم شیشه بکشیم تابگیریم فاز        حالی بکنیمو برقصیم باسازواواز

ای موادی که داری خودتو میبازی         میخوای توی اتیش خونه بسازی

یه جنازه افتاده بود توی جوب             خشکو داغون شده بود ع چوب

یکی داد زد نمیشناسین این کیه            اون یکی گفت میشناسمش کراکیه

بعداینکه رفته بود تو کار دود             تموم دارو ندارشو داده بود

از زنو بچه وخانواده جدا                حتی فاصله گرفته بود از خدا

یکی ازپشت اومدکشید سرک            بهش گفتن مرده اونم گفت به درک

حالا که مرده بودریخته بودپرش         مردم با ناله پول میریختن سرش

بعدچندساعت امبولانس اومده بود        میخواست ببره کسیرو که جنسشوسردود داده بود

از ماشین پیاده شد دکتر با ۱افاده و پز    گفت علت مرگ زیادی مصرف اوردز

بدون اینکه غسلش کنن تا بشه پاک       زود بردن کردنش زیر خاک

کسی نبود به مراسم بده اهمیت          فقط خانواده بود کل جمعیت

همه رفته بودن فقط مونده بود مادر     اونم داشت میریخت دیگه اشکای اخر

به پدرش خیلی اومده بود زور         چون پسرشو نشسته بود مرده شور

برای اخرین بار به جنازه نگاه کرد     یه اهی کشیدو رو به خدا کرد

یه اشک سرد رو به اسمون           این چه بلائی بود اومد سرمون

چیزی نمیگفت این خواهرش          فقط میگفت میدونستم این میشه اخرش

چهره ماتو مبهوت برادر             انگار نمیتونست اینو بکنه باور

فکر میکرد همه اینافقط ۱خواب      جاده مرگ داداشش فقط ۱سراب

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2670کپی شد!
1059
۱۶