نالوطی

بی مرام دلت دیگه از دل ما خسته شده

فکر می کردم نفست به جون ما بسته شده

اما باز یه دستی خوردیم بسکه دست به دل بودیم

خیالی نیست میری اما به تو وابسته شده

شبی که دلم رو بردی چه صدایی داشت نگات

حالا دیدن دوستت دارم چه آهسته شده

دیگه ازمعرفت و لوطی گری خسته شدیم

این چرندیات مال اون کسی که مسته شده

پس رها شیم تو دورنگی بزنیم رنگی به رگ

به خدا دنیا مال هرکسی که پسته شده

رها                               

https://www.academytaraneh.com/2417کپی شد!
1222
۴۲